Λ.Τ.Π.Φ.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


- Η χρέωση για την έκδοση βεβαίωσης είναι 40 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

- Στην αιτιολογία της κατάθεσης, υποχρεωτικά συμπληρώνετε το πλαίσιο του αυτοκινήτου το οποίο αφορά η βεβαίωση.
Η Βεβαίωση Εξοπλισμού Μεταχειρισμένου Οχήματος δεν εκδίδεται άνευ αποδεικτικού κατάθεσης τραπέζης.

- Η αποστολή της Βεβαίωσης γίνεται ηλεκτρονικά εντός περίπου 10 εργάσιμων ημερών στο e-mail που μας έχετε δηλώσει.
Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας έκδοσης της Βεβαίωσης (λ.χ. λόγω μη εισαγωγής του συγκεκριμένου μοντέλου ή παλαιότητας αυτού πέραν των 15 ετών), θα ενημερώνεστε εγγράφως και το ποσό των 49,6 € σας επιστρέφεται.

- Η χρήση της υπηρεσίας υπόκειται στους γενικούς όρους χρήσης του παρόντος ιστοτόπου (Όροι και Προϋποθέσεις | Nissan | Νικ. Ι. Θεοχαράκης).
Η Εταιρεία ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι κατά της υπηρεσίας δεν συλλέγει ούτε και επεξεργάζονται προσωπικά σας δεδομένα εκτός εκείνων που εσείς ως υποκείμενα αυτοβούλως παρέχετε προς τον σκοπό της ικανοποίησης του αιτήματός σας αναφορικά με την έκδοση Βεβαίωσης Εξοπλισμού Μεταχειρισμένου Οχήματος. Για την πολιτική προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων επισκεφτείτε το GDPR (nissan.gr).

- Η ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. παρέχει την βεβαίωση αποκλειστικά προς χρήση κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού μεταχειρισμένου οχήματος. Η ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη για τα παρεχόμενα στοιχεία.